نتایج جستجو

مكان گيرنده نمایش دادن محتوا

جلسه 6 جزوه ریاضی مهندسی دکتر شفیعی-خواص ضرایب سری فوریه مثلثاتی

دانلود جلسه 6 جزوه ریاضی مهندسی دکتر شفیعی-خواص ضرایب سری فوریه

مكان گيرنده نمایش دادن محتوا

جلسه 5 جزوه ریاضی مهندسی دکتر شفیعی-محاسبه ضرایب سری فوریه

دانلود جلسه 5 جزوه ریاضی مهندسی دکتر شفیعی ویژه کنکور کارشناسی ارشد و دانشگاه .

مكان گيرنده نمایش دادن محتوا

جلسه 4 جزوه ریاضی مهندسی دکتر شفیعی-بحث تعامد

دانلود جلسه 4 جزوه ریاضی مهندسی دکتر شفیعی ویژه کنکور کارشناسی ارشد و دکتری بحث تعامد

مكان گيرنده نمایش دادن محتوا

جلسه 3 جزوه ریاضی مهندسی دکتر شفیعی (کاربرد آنالیز فوریه)

دانلود جلسه سوم جزوه ریاضی مهندسی دکتر شفیعی ویژه کنکور کارشناسی ارشد و دکتری

مكان گيرنده نمایش دادن محتوا

جلسه 2 جزوه ریاضی مهندسی دکتر شفیعی ( اتحادهای مثلثاتی و انواع تقارن )

دانلود جلسه 2 جزوه ریاضی مهندسی دکتر شفیعی ویژه کنکور کارشناسی ارشد برق و کنکور دکتری

مكان گيرنده نمایش دادن محتوا

جلسه 1 جزوه ریاضی مهندسی دکتر شفیعی ( مفهوم سری فوریه )

دانلودجلسه اول جزوه ریاضی مهندسی دکتر شفیعی..<یژه کنکور کارشناسی ارشد ودکتری

مكان گيرنده نمایش دادن محتوا

قرار گیری جزوات و فیلم ها

قرارگیری فیلم ها و جزوات

مكان گيرنده نمایش دادن محتوا

دکتر عباس شفیعی

دکتری مهندسی برق (مخابرات سیستم) از دانشگاه تهران